Algemene voorwaarden


Algemeen

De Tweelingcoach is opgericht door Paulien Perfors, als coachings-praktijk voor (gezinnen met) tweelingen. De Tweelingcoach is gevestigd in Waalwijk en ingeschreven bij de KvK onder het nummer 73108162.

 

De Tweelingcoach is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing. Op de overeenkomst tussen De Tweelingcoach en cliënten is het Nederlands recht van toepassing.


Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk.

 

Workshops

Ook hier geldt dat bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd dient te worden. Wanneer dit niet gebeurd, zal de contributie in rekening worden gebracht.


Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, een aanbod op maat is op te vragen bij De Tweelingcoach. Overleg (telefonisch, per What’s App, sms, Teams of per e-mail), voorbereiding en materiaal is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

 

 

De Tweelingcoach is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand voor de inwerktreding aangekondigd aan de ouders/verzorgers van de cliënt.


Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een digitale factuur. De ouders/verzorgers zijn verplicht zich de betaling binnen de betalingstermijn van 14 dagen bij te schrijven op de rekening NL70KNAB0258659912 t.n.v. De Tweelingcoach.

 

Heeft u gekozen voor betalen in 2 of 3 termijnen dan bent u verplicht alle termijnen af te rekenen, ook wanneer u tussentijds besluit de coaching te stoppen.

 

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van De Tweelingcoach een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is De Tweelingcoach gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.

 

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van De Tweelingcoach zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

 

 

Bij betalingsachterstand is De Tweelingcoach gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.


Privacy & vertrouwelijkheid

De Tweelingcoach respecteert de privacy van haar cliënten en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens worden in vertrouwelijkheid door de (ouders van de) cliënt verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld. Hiervoor verwijs ik ook naar mijn privacyverklaring.

 

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming aan de ouders of verzorgers gevraagd.


Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

 

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De Tweelingcoach kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.


Verslaglegging

Op verzoek kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of huisarts) worden gemaakt. Kosten van dit verslag zijn €100,-.


Regels omtrent kindercoachsessies

De ouders/verzorgers dient tijdens een consult met alleen kind(eren) telefonisch bereikbaar te zijn. Na een kinderconsult is er eventueel kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na 4 sessies volgt het evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind(eren) bespreken en bepalen of verdere sessies nodig zijn om het doel te bereiken.

 

Wanneer de (ouders van een) cliënt niet tevreden is over de dienstverlening en een klacht wil indienen, kan dit door middel van het sturen van een e-mail naar paulien@detweelingcoach. In gesprek proberen we samen tot een oplossing te komen. 


Auteursrecht copyright

Van het door De Tweelingcoach ontwikkelde lesmateriaal blijven alle rechten aan De Tweelingcoach voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website van De Tweelingcoach of uit het lesmateriaal worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie, of anderszins.


Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt De Tweelingcoach u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. De Tweeligncoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door De Tweelingcoach, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Tweelingcoach.